Copyright-link

Hoe maak ik een link naar de jobsite van HR Rail aan?

Onder de volgende voorwaarden kunt u een link maken naar de jobsite van de Spoorwegen.

  • De link moet de bezoeker doorverwijzen naar de homepage van de jobsite van HR Rail, met andere woorden https://jobs.hr-rail.be/HRRail; en
  • de link moet gelegd worden in een volledig venster, dus niet in frames van andere sites of in pop-ups (venster zonder navigatieknoppen); en
  • de link mag niet gelegd worden vanaf een site, waarvan het doel en imago strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden of, in het algemeen, waarvan het doel en imago niet in overeenstemming zijn met het doel en imago van HR Rail; en
  • de link mag niet gemaakt worden vanaf een website die enkel mits betaling toegankelijk is en mag evenmin aanleiding geven tot enige betaling vanwege de gebruiker. 

Om een link te maken, dient u de hierna volgende procedure te volgen:

  • vraag per e-mail aan HR Rail of u een link mag maken, met vermelding van de naam van de website, van de verantwoordelijke ervan en van het doel waarvoor de link wordt gevraagd;
  • verklaar uitdrukkelijk in voormelde e-mail dat u alle voorwaarden van HR Rail om een link te maken zonder enig voorbehoud aanvaardt en zal naleven; en

HR Rail onderzoekt uw aanvraag en geeft u, vóór het maken van de link, per e-mail zijnakkoord of desgevallend zijn weigering. 

Zelfs in geval van akkoord, kan HR Rail te allen tijde, op eenvoudig verzoek en zonder dit te hoeven motiveren, de link verbieden.

Het maken van een link die enkel mits betaling toegankelijk is of waarvoor van een gebruiker enige betaling wordt gevraagd, kan enkel mits u met HR Rail een geschreven overeenkomst sluit.

Een link die op enigerlei wijze niet in overeenstemming is met wat voorafgaat, hetzij omdat de voorwaarden niet worden nageleefd, hetzij omdat de procedure niet werd gevolgd, hetzij omdat HR Rail een link uitdrukkelijk verboden heeft, kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen, onverminderd de mogelijkheid die HR Rail heeft om een schadevergoeding te eisen.